نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 13 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان نمونه در هماهنگی با Yonhap Infomax، آژانس مالی و دفاعی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
48

2-M 3.
46 3.
46

3-M 3.
44 3.
44

6-M 3.
48 3.
48

12-M 3.
54 3.
53

(END)

مطالب برتر
وب سایت ها