قایق قایق های جنوب کره و چین عملیات آوریل: منابع

اینچئون، 12 (یونهاپ) - کشتی‌های خودرویی که ماه عملیات اینچئون و پیکراست کره را به هم متصل می‌کنند، منابع یکشنبه، سه سال بعد به دلیل همه‌گیری COVID-19.

کشتی‌های حمل‌ونقل خودرو.
بر اساس منابع، اپراتورها شروع به تهیه محصولات خداحافظی و استخدام اعضای گروه سنی کردند.

"ما در نگه داشتن مسافران آوریل حفاری می کنیم،" کسی که خواسته است نامش فاش نشود.

کره می‌آید، یک مسافر آزمایش‌های Adobe PCR مهاجر خود را به اینجا برد.
پس از ورود به طور مشابه جمعه لغو شد.

اینچئون (یونهاپ)

khj@yna.
co.
kr
(END)

مطالب برتر
وب سایت ها